Η εταιρεία

Στόχος της ΕΕ είναι μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050. Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Το όραμα της ΕΕ προβλέπει συγκράτηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 °C και εντατικές προσπάθειες διατήρησής της στον 1,5 °C. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο: η ενέργεια, η βιομηχανία, οι μεταφορές και ο τριτογενής τομέας.

Αυτό αποδεικνύεται διότι, η ΕΕ, δε στάθηκε απλά στην περιγραφή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (GREEN DEAL) αλλά παρουσίασε το Μάιο του 2020 το «Πράσινο Σχέδιο Ανάκαμψης» για την Ευρωπαϊκή Οικονομία, σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίζονται οι πόροι για την ταυτόχρονη ανάπτυξη της οικονομίας και την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για το 2050. Είναι πλέον εμφανές ότι όλες οι βασικές κατευθύνσεις για την απανθρακοποίηση (εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ.) οδηγούν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά παρουσιάστηκε τόσο σύντομα ένας ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος οικονομοτεχνικά ενεργειακός σχεδιασμός για το 2030, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ 11/2019). Στο ΕΣΕΚ, για το 2030, προβλέπονται φιλόδοξοι στόχοι για τις εκπομπές του C02 (μείωση 55% σε σχέση με το 2005), για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (38% σε σχέση το στόχο του 2030 όπως αυτός είχε εκτιμηθεί το 2007) και για τις ΑΠΕ (τουλάχιστον 35% συμμετοχή στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας). Οι στόχοι αυτοί θα θεμελιώσουν την προσπάθεια για το 2050.

Η HELESCO A.E., ως εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική ενεργειακή πολιτική, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες και συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Γιώργος Καμάρας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος