Βραβείο στον Πυλώνα
Bravo Environment

Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο

Energy Efficiency
Network Europe

Μητρώο Νομικών Προσώπων
Ενεργειακών Ελεγκτών
Γ' Τάξη - Νο 1360

Μητρώο Επιχείρησεων
Ενεργειακών Υπηρεσιών
Α' Κατηγορία - Νο 28