Ενεργειακή Διαχείριση

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ)  χρησιμοποιείται για το συνεχή και συστηματικό προσδιορισμό των ενεργειακών ροών, ενώ παράλληλα τεκμηριώνει την ανάγκη λήψεως συγκεκριμένων μέτρων και επεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Στο ΣΕΔ περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες, οργανωτικές και τεχνικές δομές καθώς και οι διαδικασίες και τα μέσα για την ενεργειακή διαχείριση. Οι βασικοί παράγοντες για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι η οργάνωση, η τεκμηρίωση, η πληροφόρηση και ο έλεγχος.

Το ΣΕΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους τελικούς καταναλωτές ενέργειας, με απλές ή πολύπλοκες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, ΜΜΕ, οργανισμοί του δημόσιου τομέα, κτίρια και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων) κλπ.

Οι λόγοι για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι:

 1. Μείωση του λειτουργικού κόστους
  Με την εφαρμογή ενός ΣΕΔ μπορεί να προκύψει μια εξοικονόμηση ενέργειας 15% μόνο από την αλλαγή χρήσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει στο 25-30%, με την εφαρμογή επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού κόστους (0,5-2 έτη απόσβεση).
 2. Προστασία του περιβάλλοντος
  Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας επιφέρει  αντίστοιχη μείωση στις εκπομπές CO2. Παράλληλα εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας.
 3. Βελτίωση της εικόνας
  Με την εφαρμογή του ΣΕΔ βελτιώνεται η ενεργειακή, οικονομική και η περιβαλλοντική εικόνα μιας επιχείρησης.

Η HELESCO A.E. αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης της ενεργειακής διαχείρισης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ενεργειακός έλεγχος εγκαταστάσεων (συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και συνθηκών λειτουργίας, μετρήσεις με εξοπλισμό της HELESCO Α.Ε.).
 • Ενεργειακή έκθεση (αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός σημείων που παρουσιάζουν δυνατότητες βελτίωσης, πρόταση για εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης).
 • Ενημέρωση και συμφωνία με τη διοίκηση της επιχείρησης για την περαιτέρω εξέταση των εγκαταστάσεων (σε επίπεδο συστημάτων, υποσυστημάτων, ή μεμονωμένου εξοπλισμού).
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας εγκαταστάσεων από την HELESCO Α.Ε. και δυνητικά την επιχείρηση.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων καταγραφής, προσδιορισμός ενεργειακών δεικτών, προσδιορισμός επιπέδου αναφοράς ενεργειακής κατανάλωσης, σύνταξη προγράμματος βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.
 • Υποστήριξη για την πιστοποίηση της επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.