Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Η HELESCO A.E. σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/6.7.2018 έχει ενταχθεί στην Α΄ Κατηγορία (ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες με ΣΕΑ) του μητρώου Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Στα έργα με ΣΕΑ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Ενεργειακός έλεγχος
  • Σχεδιασμός (ανάλυση και ιεράρχηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με την σχέση κόστους – οφέλους)
  • Υπογραφή ΣΕΑ
  • Υλοποίηση
  • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας – Αποτίμηση ενεργειακού οφέλους (IPMVP)

Σύμφωνα με τη ΣΕΑ, η HELESCO A.E., δεσμεύεται για το ενεργειακό αποτέλεσμα που προκύπτει από την υλοποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προτείνει και θα σχεδιάσει. Η αμοιβή της εξαρτάται απόλυτα από το αποτέλεσμα αυτό.

Λόγω της ανάγκης μείωσης των λειτουργικών δαπανών, η ΣΕΑ αποτελεί την ενδεδειγμένη, τεχνική και οικονομική λύση, για τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού και του τριτογενούς τομέα.

Επισημαίνεται ότι οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας προσαρμόζονται τεχνικά και οικονομικά στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες της επιχείρησης.


Ενεργειακός Έλεγχος

Ο ενεργειακός έλεγχος, μια περιεκτική αξιολόγηση της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος εξοπλισμού ενός οργανισμού, μας βοηθά να προσδιορίσουμε τις απαραίτητες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και να τις ιεραρχήσουμε. Ένα έργο μπορεί να ξεκινήσει χωρίς ενεργειακό έλεγχο, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι σε θέση να προσδιορίσει συγκεκριμένο τμήμα των εγκαταστάσεων του για μια συγκεκριμένη μελέτη ή έργο εφαρμογή.


Σχεδιασμός

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον ενεργειακό έλεγχο, ξεκινά η φάση του σχεδιασμού. Στη φάση αυτή συντάσσεται έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας ανά επέμβαση και το αντίστοιχο κόστος – όφελος. Ο σωστός σχεδιασμός με τις απαραίτητες πληροφορίες οδηγεί στη λήψη αποφάσεων και στην έναρξη της εφαρμογής/υλοποίησης. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού δεν προϋποθέτει υποχρεωτική μετάβαση στην επόμενη φάση.


Υπογραφή ΣΕΑ

Μετά τη φάση σχεδιασμού, συντάσσεται και υπογράφεται η ΣΕΑ στην οποία περιλαμβάνονται οι κοινά συμφωνημένες με τον ενεργειακό καταναλωτή επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, το κόστος και το όφελος από την υλοποίηση, ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος αποπληρωμής κλπ.

Οι πιο συνηθισμένες μορφές χρηματοδότησης είναι η χρηματοδότηση από τον ίδιο τον ενεργειακό καταναλωτή ή από ένα τρίτο μέρος, δηλαδή ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή η HELESCO A.E. εγγυάται για το τεχνικό αποτέλεσμα του έργου.


Υλοποίηση

Αυτή η φάση περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη εφαρμογής, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και την εκπαίδευση προσωπικού.


Παρακολούθηση

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ξεκινά η παρακολούθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποπληρωμής της επένδυσης. Η μέθοδος παρακολούθησης και ο τρόπος αποπληρωμής έχουν καθοριστεί στη σύμβαση. Η μέθοδος παρακολούθησης μπορεί να βασίζεται α) αποκλειστικά σε υπολογισμούς, β) σε κοινά αποδεκτή μέθοδο αποτίμησης ή γ) σε συνεχείς μετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση η αποτίμηση του ενεργειακού οφέλους βασίζεται στις διαδικασίες που προβλέπονται από το International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).

Η HELESCO A.E. είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση ενώ ο ενεργειακός καταναλωτής παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, όπως έχει συμφωνηθεί αρχικά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί, το υπόλοιπο πληρωμής καθώς και την τρέχουσα τιμή στην οποία μπορεί ο πελάτης να εξαγοράσει τα δικαιώματα της ΣΕΑ από την HELESCO A.E..


Έργα

Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο αφορά στα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κεντρικά γραφεία της «Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» στην Λεωφόρο Κηφισίας 7…


Έργο αναβάθμισης φωτισμού με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

Ένα φιλόδοξο έργο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο φωτισμό υλοποιήθηκε, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σε κατάστημα της εταιρείας parabita (Ερμού 45)…