Ενεργειακός Έλεγχος

Με τον νόμο 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α 9/11/2015) εναρμονίστηκε το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την οδηγία 2012/27/ΕΕ, στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που δεν είναι ΜΜΕ να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους. Με την Υ.Α. οικ.175275/30.5.2018 εξειδικεύτηκαν θέματα σχετικά με τους ενεργειακούς ελεγκτές τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων κλπ. Στο Άρθρο 8§4 της προαναφερθείσας απόφασης αναφέρεται ότι «Οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης ή/και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας απόφασης, στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης: α. εντός του έτους χαρακτηρισμού τους, εφόσον δεν έχουν διενεργήσει στο παρελθόν Ενεργειακό Έλεγχο και β. κατ’ ανώτατο κάθε τέσσερα (4) έτη από τη διενέργεια του προηγούμενου Ενεργειακού Ελέγχου».

Η HELESCO Α.Ε. παρέχει τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, εξασφαλίζοντας τεχνική επάρκεια, εχεμύθεια αλλά και οικονομική απόδοση. Η HELESCO Α.Ε. έχει ενταχθεί στο μητρώο νομικών προσώπων ενεργειακών ελεγκτών του ΥΠΕΝ με Α.Μ. 1360 διότι διαθέτει δύο ενεργειακούς ελεγκτές Γ΄ Τάξης (Γ. Καμάρας Α.Μ. 6 και Γ. Πολυμενόπουλος Α.Μ. 68) με αποτέλεσμα να μπορεί να διενεργήσει οποιονδήποτε ενεργειακό έλεγχο.

Μέχρι σήμερα η HELESCO Α.Ε. έχει διενεργήσει πάνω από 40 ενεργειακούς ελέγχους σε ηγέτιδες επιχειρήσεις του τραπεζικού τομέα, του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών και της βιομηχανίας.