Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο αφορά στα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κεντρικά γραφεία της «Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» στην Λεωφόρο Κηφισίας 7. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από την helesco A.E. και υλοποιείται με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του ευρωπαϊκού έργου QualitEE υπό την επίβλεψη του ΚΑΠΕ.

Ο συγκεκριμένος χώρος των γραφείων καταλαμβάνει τον 5ο όροφο του συγκεκριμένου κτιρίου και θερμαίνεται – ψύχεται, στο μεγαλύτερο τμήμα του, από το κεντρικό σύστημα κλιματισμού στο οποίο δεν ήταν δυνατόν να γίνουν επεμβάσεις διότι καλύπτει τις ανάγκες όλου του κτιρίου.

Συνεπώς τα μέτρα / επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αφορούν μόνο στον εξοπλισμό που λειτουργεί εντός του συγκεκριμένου χώρου και πιο συγκεκριμένα στη ζωνοποίηση του ενιαίου χώρου (μπλε χρώμα στο σχέδιο που ακολουθεί) με διαφορετικά set points θέρμανσης – ψύξης, λόγω διαφορετικού προσανατολισμού και σε ένα σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των τερματικών (FCU). Για τον ακριβή σχεδιασμό αλλά και τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας κρίθηκε απαραίτητη η ωριαία προσομοίωση της ετήσιας λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει 5 κεντρικούς θερμοστάτες / ηλεκτρονικά χειριστήρια (καταργείται ο θερμοστάτης σε κάθε τερματικό) με επικοινωνία modbus. Όλα τα χειριστήρια μέσω του δικτύου επικοινωνούν με τη μονάδα κεντρικού ελέγχου δίνοντας τη δυνατότητα για:

  • Έλεγχο θερμοκρασίας ανά ζώνη.
  • Περιορισμό ορίων θερμοκρασίας πχ θέρμανση 18~22 °C και ψύξη 24~27 °C.
  • Ρύθμιση ενιαίας θερμοκρασίας χώρου, με δυνατότητα τοπικής παρέμβασης τοπικά εντός των προκαθορισμένων ορίων.
  • Δυνατότητα αλλαγής ρύθμισης με επαναφορά στο προκαθορισμένο σημείο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Καταγραφή θερμοκρασιών

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20% για τη θέρμανση και 8% για τη ψύξη στο κλιματισμό των εν λόγω χώρων (κατανάλωση πριν 4.754 l πετρελαίου θέρμανσης και 147.789kWh ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωση μετά 3.807 l πετρελαίου θέρμανσης και 135906kWh ηλεκτρικής ενέργειας).