Έργο αναβάθμισης φωτισμού με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

Ένα φιλόδοξο έργο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο φωτισμό υλοποιήθηκε, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σε κατάστημα της εταιρείας parabita (Ερμού 45), από:

  • την HELESCO A.E., εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία ανέλαβε την επαφή με τον πελάτη, τον ενεργειακό έλεγχο, τη σύνταξη και υπογραφή της ΣΕΑ, τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή των επεμβάσεων, την παρακολούθηση λειτουργίας, την αποτίμηση του ενεργειακού οφέλους και τη συντήρηση του εξοπλισμού που αντικαταστάθηκε και
  • τη STILVI, εταιρεία με μακρόχρονη εμπειρία στον εικαστικό φωτισμό, η οποία ανέλαβε τον ανασχεδιασμό του φωτισμού και την επίβλεψη της εφαρμογής των αντίστοιχων επεμβάσεων

Το έργο χαρακτηρίζεται φιλόδοξο διότι δεν βασίστηκε στη συνήθη αντικατάσταση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως σε επιλεγμένες επεμβάσεις βελτιστοποίησης της οπτικής άνεσης που η υψηλότερη ενεργειακή τους απόδοση καθιστούσε οικονομικά συμφέρουσες.

Η ιδιαίτερη σημασία του έργου έγκειται στο γεγονός, ότι προ τριετίας ήδη, το κατάστημα είχε υποστεί τεχνολογική αναβάθμιση του φωτισμού του με την χρήση φωτεινών πηγών LED. Αυτό στη συνείδηση της πλειονότητας των ανθρώπων σήμερα, σηματοδοτεί και την εξάντληση των δυνατοτήτων μιας θεαματικής εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία συχνά δικαιολογεί και κάποια ανοχή ακόμη και στο ενδεχόμενο υποβάθμισης της ποιότητας του φωτισμού στον χώρο παρέμβασης. Στην περίπτωση του προκείμενου έργου η απροσδόκητη για ένα κατάστημα με φωτεινές πηγές LED εξοικονόμηση ενέργειας υπήρξε αντίθετα η ευκαιρία για την αισθητική αναβάθμιση του φωτισμού του. Η αρχική κατάσταση του φωτισμού και το αποτέλεσμα μετά την αναβάθμισή του, εμφανίζονται στις φωτογραφίες.

Έργο αναβάθμισης φωτισμού με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης
ΠΡΙΝ 6676kWh/a                                                         ΜΕΤΑ 3068kWh/a

Οι επεμβάσεις για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου αφορούσαν στο:

  1. να μετατοπιστούν οι ρευματοφόρες ράγες έτσι ώστε οι προβολείς να βρίσκονται σε ενεργειακά ευνοϊκότερη θέση σκόπευσης, διότι μέσω της μετατόπισης δίνεται η δυνατότητα κατάργησης του 1/3 των προβολέων, αραίωσης, ακριβούς σκόπευσης και ρύθμισης σε χαμηλότερη ισχύ λειτουργίας των υπολοίπων, η οποία αποφέρει ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας (βλ. θερμογραφήματα) και αύξηση της διάρκειας ζωής των
  ΠΡΙΝ Τψύκτρας=49,7°C                                            ΜΕΤΑ Τψύκτρας=39,5°C
  1. να τροποποιηθούν οι δέσμες φωτός με την επίθεση κατάλληλων ολογραφικών υμενίων στα γυάλινα κάλυπτρα των προβολέων – διακρίνεται η περίπτωση ανάδειξης της επιγραφής FITTING ROOMS, όπου ο αντίστοιχος προβολέας φέρει ολογραφικό υμένιο μετατροπής της στενής κυκλικής δέσμης σε ελλειπτική με τον διαμήκη οριζόντιο άξονα της έλλειψης να συμπίπτει με τον άξονα διάταξης της επιγραφής
  2. να καταργηθεί ο κρυφός φωτισμός που υποβαθμίζει το κυριότερο μέτωπο του καταστήματος
  3. να καταυγαστεί με αφανώς ενσωματωμένο στις ράγες έμμεσο φωτισμό η ξύλινη οροφή που αποτελεί το κυριότερο στοιχείο ταυτότητας του καταστήματος
  4. να εκμηδενιστεί η θάμβωση στα κεντρικά φωτιστικά, μέσω αντικατάστασής των με χωνευτά φωτιστικά ανάλογων φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών, τα οποία αναβαθμίζουν την οπτική άνεση (visual comfort) και συντελούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του προσωπικού και της διάθεσης και αντοχής του πελάτη

Η εξοικονόμηση ενέργειας, περίπου 54%, δεν επιτυγχάνεται λοιπόν με τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία που είχε ήδη προηγηθεί, όπως εξάλλου φαίνεται και από τις παραπάνω αναφερόμενες δράσεις, αλλά με τον εξορθολογισμό των επεμβάσεων φωτισμού και τροποποιήσεις στην εγκατάσταση, οι οποίες απέφεραν ένα αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει τα όρια των δυνατοτήτων μιας εξ αρχής προσέγγισης φωτισμού χωρίς τις περιοριστικές δεσμεύσεις της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αυτονόητης απαίτησης να μείνει ανέπαφη η απρόσκοπτη λειτουργία του καταστήματος.