Ενεργειακός Σχεδιασμός

Μεσομακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η μελέτη «Αναλυτική Καταγραφή του Αποτυπώματος Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) των Κατοίκων της Ελληνικής Επικράτειας – Εκτίμηση των Μέτρων και Μέσων για τη Μείωση του» για λογαριασμό του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) το 2009.
  • η μελέτη «Σενάρια Εξέλιξης του Ενεργειακού Συστήματος της Ελλάδας» σε συνεργασία με το E3MLab του ΕΜΠ για το ΙΟΒΕ το 2010.
  • η συμμετοχή στη μελέτη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη χρήση ενέργειας από τελικούς καταναλωτές και του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα», η οποία είχε ανατεθεί από τη ΡΑΕ στο ΙΟΒΕ το 2012.
  • η συμμετοχή στη μελέτη «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης», η οποία είχε ανατεθεί από την Περιφέρεια Κρήτης στο E3MLab του ΕΜΠ το 2016.