Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
α) καθορίζονται εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας, θεσπίζεται το απαραίτητο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και προβλέπονται τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα και προβλέπονται οι αναγκαίοι μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης για την άρση των φραγμών και των ατελειών της αγοράς που παρεμποδίζουν την αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας και
β) δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον τελικό καταναλωτή.

ΝΟΜΟΣ 3855/2010

 
 
 
Το πεδίο των ενεργειακών εφαρμογών είναι ευρύ και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εξαιρετικά μεγάλο
 
   
 
Μια νέα ενέργεια
 
 

Στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα, ουσιαστική προτεραιότητα με αποτέλεσμα το πεδίο εφαρμογής να είναι ευρύ και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εξαιρετικά μεγάλο. Ξεκινώντας από το δημόσιο τομέα και προχωρώντας σε δυναμικούς ιδιωτικούς οργανισμούς της χώρας, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης αλλά και επιτακτική ανάγκη δράσης. Επιπλέον η μείωση των λειτουργικών δαπανών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελούν πλέον το βασικό ζητούμενο για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι παραγωγοί ενέργειας, η βιομηχανία, ο τριτογενής τομέας (δημόσιος και ιδιωτικός), αποτελούν σημαντικά πεδία εφαρμογής των υπηρεσιών μας. Συγκεκριμένα, οι τομείς του τουρισμού, της υγείας και του εμπορίου λόγω της ανάπτυξης τους και του δυναμικού τους, έχουν τεράστια περιθώρια για δράσεις διαχείρισης ενέργειας, όπως επίσης και ο δημόσιος τομέας που αποτελεί προτεραιότητα λόγω του μεγέθους, του πλήθους εφαρμογών εξοικονόμησης αλλά και της επιτακτικής ανάγκης βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να επεκταθούν και στον οικιακό τομέα κυρίως σε οικιστικά σύνολα με έναν εκπρόσωπο που συνήθως είναι ο δήμος ή κάποιος οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται τα κτίρια.

Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται και στις μεταφορές, σε περιπτώσεις στόλων μεταφορικών μέσων, όπου μπορεί να υποκατασταθεί συμβατικό καύσιμο ή να εφαρμοστεί ενεργειακή διαχείριση στα δρομολόγια και στο πρόγραμμα συντήρησης.

Τέλος, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί εξίσου δυναμικό πεδίο εφαρμογής ενεργειακών υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλίζεται η απαραίτητη άδεια εγκατάστασης και κρίνεται ως αποδοτική η επένδυση.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης

Γενικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις ή κρατικούς φορείς για τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου ή κινήτρων για τους συντελεστές της αγοράς προκειμένου να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Δραστηριότητες που εστιάζονται σε ομάδες τελικών καταναλωτών και που, κανονικά, οδηγούν σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.