Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

Η Helesco Α.Ε. αναδιοργάνωσε τις ενεργειακές υπηρεσίες που προσφέρει και πιο συγκεκριμένα στην προώθηση έργων με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και έργων ενεργειακής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η Helesco Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Οι δραστηριότητες, που πιστοποιήθηκαν  από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., αφορούν: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΕ».