“…Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υιοθετήσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και να εξασφαλίσουν την περαιτέρω μεγέθυνση και τη βιωσιμότητα της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας…” ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/EC για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.
 
 
 
 
 
H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει
 
   
 
Μια νέα αγορά
 
 

Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση, την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την σταδιακή ανάκαμψη. Μετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης, σπατάλης και παντελούς έλλειψης σχεδιασμού και αντιμετώπισης των προβλημάτων, η επαναφορά σε έναν ορθολογικό τρόπο λειτουργίας φαντάζει όχι απλά δύσκολη, αλλά σχεδόν ακατόρθωτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόριζε ανέκαθεν την πολιτική της, σε όλους τους τομείς, ανάλογα με τα ισχύοντα δεδομένα αλλά και τις ανάγκες. Ακόμη και σήμερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυσμενή οικονομική κατάσταση πολλών κρατών μελών της, η ενεργειακή πολιτική βασίζεται πάνω σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Το πρώτο βήμα προς αυτές τις τρεις κατευθύνσεις είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο στόχος, αν και όχι πλέον δεσμευτικός, για το 2020 είναι η μείωση της διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%.

Βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελούν οι Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies ESCOs). Οι ESCOs προσδιορίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση των έργων. Οι ESCOs εγγυώνται συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με την οποία αποπληρώνεται το έργο.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Ενεργειακή υπηρεσία


Το φυσικό όφελος, χρησιμότητα ή πλεονέκτημα που προκύπτει από συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακώς αποδοτική τεχνολογία ή/και ενέργεια, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Παρέχεται βάσει συμβάσεως και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.