«Χρηματοοικονομικά μέσα για την εξοικονόμηση ενέργειας»: Τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως ταμεία, επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, δάνεια, Χρηματοδότηση από Τρίτους, συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμβάσεις εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες συναφείς συμβάσεις, τα οποία διατίθενται στην αγορά από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη μερική ή την πλήρη κάλυψη του αρχικού κόστους υλοποίησης των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ΝΟΜΟΣ 3855/2010.

 
 
 
 
 
H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει
 
   
 
Διαδικασία χρηματοδότησης
 
 

Για τη χρηματοδότηση εφαρμόζεται ο μηχανισμός "Χρηματοδότηση από Τρίτους" (ΧΑΤ), ο οποίος μπορεί να έχει πολλές μορφές

Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η χρηματοδότηση από ένα τρίτο μέρος, δηλαδή ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο ενεργειακός καταναλωτής δανείζεται από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή η helesco εγγυάται για το τεχνικό αποτέλεσμα του έργου.

H εγγύηση από την helesco είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί ότι το έργο για το οποίο ζητείται ο δανεισμός είναι οικονομικά βιώσιμο, δηλαδή ότι τα έσοδα από την εξοικονόμηση ενέργειας θα καλύπτουν την αποπληρωμή του δανείου. Έτσι, με την εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνεται η αίσθηση του ρίσκου για το χρηματοδότη και εξασφαλίζονται καλύτεροι όροι. Το «κόστος δανεισμού» βέβαια είναι συνδεδεμένο με το μέγεθος και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.

Η μορφή της χρηματοδότησης από ESCO, προκρίνεται μόνο στην περίπτωση, που η ESCO είναι παράλληλα πάροχος ενέργειας ή προμηθευτής ενεργειακού εξοπλισμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν κρίνεται σκόπιμο μια ESCO να δεσμεύει ίδια κεφάλαια γιατί έτσι δε μπορεί να εκτελέσει περισσότερα έργα, πράγμα που αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Κάντε κλικ επάνω στο εικονίδιο για να δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος την εικόνα του σχεδιαγράμματος.

 
 
 
Μια νέα γλώσσα
Χρηματοδότηση από τρίτους

Συμβατική συμφωνία στην οποία συμμετέχει τρίτος –επιπλέον του παρόχου υπηρεσιών, του προμηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– ο οποίος παρέχει το κεφάλαιο για το μέτρο και χρεώνει στο δικαιούχο τέλος ισοδύναμο προς μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται βάσει του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο εν λόγω τρίτος μπορεί να είναι ή όχι η ΕΕΥ/ESCO.

Περισσότερα...
 
 
 
  Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.