«Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας προβλέπει τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων καθώς και εκστρατείες πληροφόρησης για το ευρύ κοινό.»
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
   
  Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης  
 

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ)  χρησιμοποιείται για το συνεχή και συστηματικό προσδιορισμό των ενεργειακών ροών, ενώ παράλληλα τεκμηριώνει την ανάγκη λήψεως συγκεκριμένων μέτρων και επεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Στο ΣΕΔ περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες, οργανωτικές και τεχνικές δομές καθώς και οι διαδικασίες και τα μέσα για την ενεργειακή διαχείριση. Οι βασικοί παράγοντες για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι η οργάνωση, η τεκμηρίωση, η πληροφόρηση και ο έλεγχος.

Το ΣΕΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους τελικούς καταναλωτές ενέργειας, με απλές ή πολύπλοκες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, ΜΜΕ, οργανισμοί του δημόσιου τομέα, κτίρια και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων) κλπ.

Οι λόγοι για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι:

 1. Μείωση του λειτουργικού κόστους
  Είναι προφανές ότι, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προκύπτει μια μείωση των λειτουργικών δαπανών για την ενέργεια. Αυτό συνδυάζεται με τη βελτίωση της ρευστότητας αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Με την εφαρμογή ενός ΣΕΔ μπορεί να προκύψει μια εξοικονόμηση ενέργειας 15% μόνο από την αλλαγή χρήσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει στο 25-30%, με την εφαρμογή επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού κόστους (0,5-2 έτη απόσβεση).
 2. Προστασία του περιβάλλοντος
  Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας επιφέρει  αντίστοιχη μείωση στις εκπομπές CO2. Παράλληλα εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας.
 3. Βελτίωση της εικόνας
  Με την εφαρμογή του ΣΕΔ βελτιώνεται η ενεργειακή, οικονομική και η περιβαλλοντική εικόνα μιας επιχείρησης.

Μερικοί από τους λόγους, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το ΣΕΔ είναι:

 • Δεν υπάρχει υπεύθυνος για την ενέργεια.
 • Οι δαπάνες για την ενέργεια αντιμετωπίζονται σαν σταθερά έξοδα.
 • Οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θεωρούν ότι αυτές λειτουργούν ιδανικά και οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση της λειτουργίας συναντά εμπόδια.

Η helesco αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης της ενεργειακής διαχείρισης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ενεργειακός έλεγχος εγκαταστάσεων (συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και συνθηκών λειτουργίας, μετρήσεις με εξοπλισμό της helesco).
 • Ενεργειακή έκθεση (αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός σημείων που παρουσιάζουν δυνατότητες βελτίωσης, πρόταση για εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης).
 • Ενημέρωση και συμφωνία με τη διοίκηση της επιχείρησης για την περαιτέρω εξέταση των εγκαταστάσεων (σε επίπεδο συστημάτων, υποσυστημάτων, ή μεμονωμένου εξοπλισμού).
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος é.VISOR.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας εγκαταστάσεων μέσω του é.VISOR (από την helesco και δυνητικά την επιχείρηση).
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων καταγραφής, προσδιορισμός ενεργειακών δεικτών, προσδιορισμός επιπέδου αναφοράς ενεργειακής κατανάλωσης, σύνταξη προγράμματος βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.
 • Υποστήριξη για την πιστοποίηση της επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
 
     
Μια νέα γλώσσα
Τελικός καταναλωτής ενέργειας
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση.

Περισσότερα...
Ενεργειακή απόδοση

Ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ενέργειας.

Περισσότερα...
 
 
 
  Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.